dilluns, 13 de maig de 2013

Sessió Ordinaria 18 d'abril de 2013


8-IV-2013. 18.00 h. Sessió ordinària del Consell de Ca la Vila.

Ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta sessió anterior.
Des del BLOC es manifesta que les dues abstencions que donà aquesta informació a l’acta anterior s’han de posar els motius, el no haver estat escrita en valencià i que en el pressupost del 2011, degut al desfàs dels exercicis anteriors, no tots els números són reals.
Tampoc l’acta actual s’ha fet en valencià. Se’ns contesta que no tornarà a passar.
2- Ratificació Decrets de l’Alcaldia.
El Secretari passa a enumerar tots els decrets.
3- Aprovació pressupost 2013.
Els ingressos i despeses seran 570.443,12, amb una variació respecte a l’exercici de 2012 de menys de 84.899.89 al ser el pressupost de 655.343,01 Se li demana al Secretari que ens explique per partides. Així ho fa. Quedem per a que ens donen més informació el dilluns 29 d’abril a les 19 hores. El PP vota a favor mentre el BLOC s’absté.
4- Contracte d’arreplega de contenidors de residus selectiva.
El batle ens informa de posar a subhasta l’arreplegada dels contenidors. Per unanimitat s’aprova. Des del BLOC es demana la manera de solucionar els olis domèstics amb un recipient adient.
5.- Contracte bar-restaurant piscina.
De nou, s’obrirà un termini per a que tots els que estiguen interessats presenten les seues condicions a quedar-se el bar de la piscina.
6.- Adhesió programes del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Tot i que les esperances són poques s’intentarà adherir-se al Servei Públic d’Ocupació Estatal.
7.- Despatx extraordinari.
8.- Informes Alcaldia.
6.- Precs i preguntes.
Preguntes del BLOC:
- Per què l’acta no està en valencià i se’ns diu que no tornarà a passar. Isabelino i Fina diuen que ells la volen en castellà.
- Exposem l’eliminació d’un mestre/a del col·legi. Quedem en reunir-nos i manifestar el descontent, mitjançant un escrit.
- En quina situació es troba la via verda de la Vall a Fondeguilla? Salva ens mostra un immens projecte fet des de la Conselleria, anomenat carril bici, i ens diu que ja l’hem vist. Cosa que mai ha estat així. A l’acabar la sessió el mirem i en l’apartat història ha pres d’internet el que algun dels presents ha penjat sense fer referència a l’autor. És un projecte que ha costat més de 200.000 euros i dóna tres opcions, una de 3,2 milions d’euros, una altra de 3,5 i la tercera de 3,7. A més l’Alcalde ens diu que ells proposaran que estiga enllumenat. Inaudit! Amb la que cau i ells disparant amb pólvora de rei. Passarà igual que l’hospital de la Vall. Mai es farà, però el cartell anunciador de l’hospital que costà 56.000 euros o el projecte de la via verda sí que s’han fet..
- Es recorda les possibles reunions pendents per a solucionar alguns dels problemes del poble. Se’ns contesta que es faran.
- Les últimes riuades han embossat de canyes els tubs del riu a la Palanca. S’haurien de treure perquè si ve una altra riuada rebentarà tot. Salva diu que es necessita una màquina i que, mentre no puge per uns altres motius, no es pot fer. També se’ls diu que a la fonteta la Penyeta, ha caigut una surera al camí i impedeix el pas. Salva diu que ho tindrà en compte.
També s’exposa la necessitat d’una neteja dels rius a causa de la seua brutedat.
- Com quedarà el pagament dels dos rebuts de l’IBI? Salva no ho sap.
- Sobre el pla de cremes es contesta que segueix el tràmit.
- Es pregunta per què s’ha eliminat la placa de prohibir aparcar els camions, a l’avinguda de Betxí, just al parc, davant el perill que això comporta per als xiquets.
- Quan ens prendrem seriosament el posar una tanca als pous de Cantallops, perquè ja són molts plens i moltes legislatures els que ho estem demanant. Se’ns contesta que tenim raó i que s’ha de solucionar.

dimarts, 12 de març de 2013

Sessió ordinaria 26-02-2013


26-II-2013.  18.00 h. Sessió ordinària del Consell de Ca la Vila.

Ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta sessió anterior.
Des del BLOC s’apunta que l’acta hauria d’haver estat feta en valencià, que hi ha molts correctors d’una llengua a l’altra i que al final amb una miradeta per retocar algun defecte és suficient. Cèsar respon que coneix el SALT i que no tornarà a passar. 
En el punt 3- Cuenta general del presupuesto municipal del ejercicio de 2011 es demana que se’ns informe més detalladament per partides. El Secretari així ho fa però ens diu que no tot és real degut al desfàs dels exercicis anteriors i que espera que en el del 2012 ja tot siga correcte.
Es pregunta sobre el deute bancari i ens diuen que és inclòs en l’apartat 3. Obligaciones pendientes de pago. - De operaciones no presupuestarias. Actualment és d’un 453.000 euros més interessos (Bancaixa 150.000 i Santander 303.000).
Es passa a votació 4 ho aproven (PP) i 2 abstencions (BLOC) 
2- Ratificació Decrets de l’Alcaldia.   
El Secretari passa a enumerar tots els decrets.
3- Aprovació projecte POYS 2013.
En les ajudes de la Diputació a Ca la Vila es presenta el projecte d’enllumenat des de l’entrada del poble fins l’Escurador (Av. De Betxí, Parc, Plaça Nova i Herrero Tejedor). La suma total ascendeix a 30.000 euros, IVA inclòs. Ara es farà una subhasta publica per a veure quina empresa s’ho queda.
S’aprova per unanimitat.
4- Despatx extraordinari.
El Secretari ens informa que la Generalitat ha tret un decret que mentre una plaça de secretari/a d’un ajuntament hi sigui assignada no es pot fer el Conveni que aprovàrem el Ple anterior entre l’Ajuntament de Fondeguilla i el d’Assuévar per al sosteniment de la plaça de Secretaria-Intervenció.
Per unanimitat s’aprova.
5.- Informes Alcaldia.
Salva informa que des  de la Diputació s’està potenciant la creació d’un cos de protecció civil voluntari. Ells pagaran els uniformes i faran uns cursets per als que estiguen interessats.
L’Alcalde informa que per al període 2014 es fraccionarà l’IBI en dos pagaments. Ens alegrem perquè aquesta era una reivindicació que estàvem reivindicant des del Ple de 1 d’agost de 2012.
6.- Precs i preguntes.

dimecres, 2 de gener de 2013

Sessió ordinària 18-12-2012


18-XII-2012. 19.00 h. Sessió ordinària del Consell de Ca la Vila.

Ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta sessió anterior.
Des del BLOC es comunica que en el punt 5è falta la gestió de permisos de cremar
i sobra el d’expedició de documents, que no se’n va parlar ni tampoc en la comissió
informativa. El Secretari informa que els permisos de cremar és l’apartat d’expedició de
documents. Aprofitant que estem parlant dels permisos de cremar es demana que Ca la
Vila faça públic totes les dies el part meteorològic que els envia la Generalitat per saber
si es pot cremar o no.
En quant als precs, es fa constar que no apareix la qüestió de la llum led al poble.
Insistim que, a hores d’ara, és totalment insuficient, que sembla la Fondeguilla dels
anys seixanta. Salva, molest, explica que no és així. Que ells estan molt satisfets de com
va quedant i només la part baixa, avinguda de Betxí, Parc, plaça Nova i carrer Tejedor
tenen aquestes mancances i que s’estan estudiant.
També es comunica que, referent a la qüestió donació de tiquets a la piscina per part
del batle, en cap moment Salva va parlar de tindre una confrontació amb les persones
a qui ha donat els permisos. Continua negant que ell haja donat cap tiquet a ningú i que
vinguen eixes persones a dir-li-ho a la cara. Se li respon que són les mateixes persones
a qui ell ha donat els passes les que ho diuen públicament i no és una sola persona. Ell
continua negant-lo. Se li insisteix que ell no pot donar passes a ningú. I si vol donar-ne,
que faça un ban que puguen beneficiar-se tots els necessitats, que són molts.
2- Ratificació Decrets de l’Alcaldia.
El Secretari passa a enumerar tots els decrets.
3- Aprovar el compte general 2011.
El Secretari informa que falten encara quadrar algunes disfuncions de distinta
terminologia. Comunica que hi ha un saldo negatiu d’uns 800.000 euros. Es passa a
votació el PP vota a favor i el BLOC s’absté.
4- Conveni Ajuntament Alfondeguilla i Ajuntament Azuébar per al sosteniment de la
plaça de Secretaria-Intervenció.
S’aprova per unanimitat que el secretari/a comparteixi els dos ajuntaments.

5.- Estatuts agrupació plaça Secretaria-Intervenció.
S’aproven per unanimitat els estatuts que regiran per a crear una plaça conjunta de
Secretaria-Intervenció entre els dos ajuntaments, al 50%.
6.- Concessió a France Telecom de l’espai en la zona del repetidor de telefonia mòbil.
Salva comunica que ha arribat a un acord amb aquesta companyia. Seran 1.000 euros els
que haurà de pagar a Ca la Vila.
Des del BLOC es manifesta que estem totalment en contra tal com ja exposàrem en el
punt 7 del Ple anterior (La Companyia de telefonia Orange vol instal·lar una antena i es
compromet a pagar anualment a Ca la Vila 1.263 euros pel lloguer del terreny i 300 pel
consum energètic. Tot seguit es despengen dient que volen una rebaixa de 200 euros.
Després d’un debat es vota no acceptar la rebaixa de 200 euros, que ells pretenien).
No entenem com, per una part als ciutadans de Fondeguilla, Ca la Vila els exprimeix
fins la extenuació, en impostos i tributs, i davant d’una companyia, de tant de volum,
que ve a fer negoci, es claudique a la seua pressió i se li perdone la miserable xifra de
260 euros.
7.- Aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals.

S’aproven amb els vots del PP i l’abstenció del BLOC.
8.- Compliment del Reial Decret Llei 20/2012.
El Secretari ens comunica que el Ple ha de votar si està a favor o en contra de la
supressió de la paga de Nadal per als funcionaris i personal laboral.
Des del BLOC s’exposa que estem totalment en contra. Per una part, el Govern
central del PP fa un Decret Llei que obliga a tots i ara ens pregunta als ajuntaments si
ens sembla bé, però que no és vinculant la nostra decisió. Açò és una burla. Passat a
votació dóna els següents resultats: Salva i Isabelino voten a favor, Miguel José i Fina
s’abstenen i Manoli i Josep Antoni voten en contra. Guanya el sí pel vot de qualitat del
Batle.
9.- Altres assumptes que puguen donar lloc a acord.
10.- Informes d’Alcaldia.
Salva comunica que no cobrarà la paga extra de Ca la Vila.
11. Precs i preguntes.
D’una manera distesa es pregunta si des del PP no hi ha mai cap prec ni pregunta.
Des del BLOC es pregunta:
- Quines han estat les gestions per a millorar els cobraments de la Diputació. I els rebuts
en valencià com abans sí que es feia?
Salva ens comunica que és impossible canviar-lo. Se li insisteix. Molta gent no podrà
fer front al pagament i més quan el gros es localitza en juliol. Continuarem insistint.
- S’ha tramitat el pla de cremes? Quan trigarà? El Secretari ens comunica que està
redactat però que abans ha de parlar amb el cap de forestal de Sogorb.
- Sobre TV3, voldríem que el Ple es manifestés a favor de rebre el senyal i es tramités
als òrgans competents. Després de la sentència del Tribunal Suprem en contra de
l’actuació de la Generalitat Valenciana, en el tancament dels repetidors, que ens
permetien veure TV3, el nostre grup municipal voldria que el Ple del Consell votarem a
favor d’adreçar-nos, a qui corresponga, especialment la mateixa Generalitat Valenciana,
per tornar a veure el senyal de TV3 el més urgentment possible.
És inadmissible, que en l’època actual on, en les nostres cases, podem sintonitzar
les televisions de tot el món, algú ens negue el dret de prémer un botó i sintonitzar
qualsevol televisió mundial, i més quan aquest dret meu no obliga ningú a veure el
mateix. Cada un és lliure de sintonitzar el que vulga i no imposar la pròpia voluntat a la
resta del personal i en això es diferència la democràcia d’un règim autoritari.
S’acorda presentar una moció per al pròxim Ple.
- Es comunica, que en el seu dia, aprovàrem fer diverses reunions pendents conjuntes
entre el PP i el BLOC, per a tractar temes que ens afectaven a tots i encara no s’han
convocades.
- Solucions al barranquet, aiguats (30-XI-2011; 22-X-2012)
- Regulació setmana de festes (22-X-2012)
- Creació bossa de treball de la gent aturada (30-XI-2011)
- Aparcaments (22-X-2012)
Es parla que en el mes de gener proper s’haurien de fer.
- Per últim, des del BLOC, es desitja Bons Nadals i un millor any vinent a tots els
regidors del Consell, al Secretari i a tots els fondeguillers i fondeguilleres.

divendres, 16 de novembre de 2012

Sessió ordinària del Consell de Ca la Vila 22 d'octubre de 2012

22-X-2012.  18.15 h. Sessió ordinària del Consell de Ca la Vila.

A causa del poc temps que van donar a la sessió informativa, aquesta va començar amb molt de retard.

Ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta sessió anterior.
 - Des del BLOC es comunica que la votació de la moció de censura, presentada per aquesta formació, el 27 de febrer de 2012, i proposada pel batle en l’últim Ple ordinari de l’1 d’agost, a requeriment nostre, sobre la Condemna de les agressions policials de la setmana passada als estudiants i ciutadans en general a la ciutat de València, no reflectia correctament els resultats que es donaren. Diu l’acta: “Arribat el moment de la votació de la mateixa, el primer punt es votat a favor per els membres del BLOC (Sr. Villalba i Sr. Marín), es votat en contra per el Sr. Ventura i el Sr. Fonfría i tres abstencions del Sr. Piquer, la Sra Vilalta i la Sra. Rovira.
El segon punt es rebutjat pel vot de qualitat del Sr. Alcalde
     Tanmateix, el que hauria d’haver posat és: “El BLOC vota a favor dels quatre acords. Salva Ventura i Isabelino Fonfria voten en contra i Miguel José i Fina Rovira s’abstenen. Manoli Vilalta vota a favor del primer, tercer i quart, i s’absté en el segon.
Per tant, s’aprova el primer, tercer i quart acord, amb els vots a favor del BLOC (2) i de Manoli.  (3 a favor, 2 en contra i 2 abstencions).
El segon punt es rebutja pel vot de qualitat de l’alcalde: 2 a favor, 2 en contra i 3 abstencions.
   Manoli afirma que sí que va ser així i tots ho accepten i es rectifica.
- També es fa constar que en el primer prec i pregunta no apareix la resposta del batle i ho hauria de fer. Accepten que s’incorpore, més o menys el següent:Salva contesta que això té moltes dificultats, que els altres pobles ho tenen d’eixa manera i que el programa de la Diputació no preveu eixes modificacions. Se li insisteix i al final accepta que farà les gestions pertinents per tal de veure què es pot fer.
- En el darrer Precs i preguntes la qüestió de la supressió d’una plaça de mestre al col·legi, en compte de dir “per l’augment de la ratio d’alumnes” hauria de posar, per la política de retalls de la Generalitat Valenciana, en mans del PP, perquè en un principi s’havia aprovat i després sense comunicar-lo a ningú s’ha suprimit. 
2- Ratificació Decrets de l’Alcaldia.   
El Secretari passa a enumerar tots els decrets.
3- Aprovar el programa de festes patronals i setmana cultural  de 2012.
S’informa quins seran els actes i actuacions de les properes festes. El dinar que pagava Ca la Vila, que fins ara ha estat gratuït, costarà un euro per persona.
4- Projecte estatuts de la comunitat d’usuaris del pou de l’Assut.
La  comunitat de regants ha presentat a Ca la Vila un projecte d’estatuts per a crear conjuntament, Ca la Vila i ells, la Comunitat d’usuaris del pou de l’Assut, i així beneficiar-se tots dos del pou de l’Assut. Se demana, per a poder-lo estudiar amb deteniment, el projecte d’estatuts presentat pels regants. El Secretari ens el passarà per correu electrònic.
5.- Modificació ordenances fiscals.
Aquest punt ha estat tractat en la comissió informativa anterior i després de debatre’l en el Consell es vota de la següent manera:
- Permisos de cremar. La Generalitat ha emès un decret on es diu, que a partir d’ara, no aportarà els talonaris per a les cremes, per tant ho hauran de fer els ajuntament per triplicat. Constarà el polígon i la parcel·la i cada permís només es farà per a dues parcel·les. El preu de cada permís serà 0,50 cèntims, que seran per a Ca la Vila.
Els permisos es demanaran dimecres i divendres per la vesprada a la Biblioteca i es podran recollir a Ca la Vila, totes les dies en l’horari d’oficina.
S’aprova amb els cinc vots del PP i l’abstenció del BLOC.
- Ocupació via pública. Les terrasses dels bars hauran de pagar 40 euros a l’any per cada metre quadrat.
S’aprova amb els cinc vots del PP i, per part del BLOC, un vot en contra i una abstenció.
- El rebut del clavegueram passarà de 43 a 83 euros.
S’aprova per unanimitat. Des del BLOC hem votat a favor per coherència, a l’haver aconseguit la no privatització de l’aigua.
6.- Festes locals 2013.
Els dos dies de festes locals seran el dilluns de Sant Vicent i el dilluns de Festes Majors. Després d’un debat, Ca la Vila es compromet, en no deixar perdre el Dijous Llarder, i organitzar, conjuntament amb el Col·legi, una activitat extraescolar, la tarda d’aquest dijous. Aquesta festa és un patrimoni cultural de Fondeguilla al celebrar-la des del naixement de l’escola pública al poble, a meitat del segle XIX.
7.- Determinació preu aprofitament estació telefonia mòbil Orange.
La Companyia de telefonia Orange vol instal·lar una antena i es compromet a pagar anualment a Ca la Vila 1.263 euros pel lloguer del terreny i 300 pel consum energètic. Tot seguit es despengen dient que volen una rebaixa de 200 euros. Després d’un debat es vota no acceptar la rebaixa de 200 euros, que ells pretenien. Només Ca la Vila ja li paga a aquesta companyia 400 euros mensuals. S’acorda estudiar el tema.
8.- Altres assumptes que puguen donar lloc a acord.
De nou es parla dels permisos de cremar i per què no els signa Ca la Vila, diàriament, com altres pobles. Salva ens diu que per això fa falta un Pla de cremes i que des de 2010 s’ha demanat a la Generalitat i encara no ha contestat. El Secretari, amb alguna reticència per part de Salva, proposa demanar-lo ell de nou i s’accepta l’oferiment.
També es parla de l’autobús de l’escola  
9.- Informes d’Alcaldia.
10.- Precs i preguntes.
Des del BLOC es pregunta:
- Sabeu ja, qui va escriure el discurset-propaganda del President de la Diputació en el programa de festes? 
Salva contesta que l’Oficina de premsa de la Diputació. Que ell se va assabentar igual que nosaltres que, des de la Comissió de Festes, se requereix un “Saluda” al President de la Diputació i ells posen el que volen. Que això és el més normal. Se li pregunta si en el seu “Saluda” com Batle del poble ell ho hagués posat i contesta que no. Se li demana que, si en compte d’un programa de festes ha de convertir-se en un pamflet propagandístic del PP, que no se li sol·licite un “Saluda”.
- De nou se li pregunta al Batle sobre l’entrega gratuïta de diversos passes a la piscina, que es comenta que ell va donar aquest estiu. Continua negant-lo. 
- Se li inquireix per què no es prenen cartes en l’assumpte de l’aparcament del carrer Calvari, per a facilitar l’accés, davant una emergència de l’ambulància, bombers, butà. També l’entrada al poble del carrer Major i a més es podria estudiar que el carrer Major fos de direcció única, en tot el seu recorregut. Es queda en reunir-nos i estudiar-lo.
- Plantegem la necessitat d’una reglamentació per a la setmana de festes. Comenten que estan d’acord i que ens reunirem per a estudiar-lo.
- Es pregunta si s’han adonat que la llum led, que estan instal·lant, és totalment insuficient en alguns carrers. Salva respon que sí. En els carrers més amples són inadequades, com Avinguda Betxí, Places i Herrero Tejedor. S’està estudiant i es canviaran.
- S’interpel·la al Batle per saber què s’ha fet per a evitar de nou el desbordament del Barranquet davant una gota freda, com va ocórrer el 20 de novembre de 2011 i ha passat, de nou, aquesta setmana passada en diversos llocs de l’Estat espanyol? Contesta que no s’ha fet res i que és molt difícil canviar la situació actual. Se li respon que, malgrat la poca superfície de conca del barranquet, han estat vàries vegades les que se n’ha eixit de mare causant molts danys. Es recorda la reiteració d’algunes d’aquestes dades. S’aprova estudiar-lo i prendre una solució.
- Es demana per què enguany no s’han rebut les ajudes de la gent aturada (EPAMER). Salva contesta que la Generalitat les ha eliminades i la gent que s’ha vist treballant en altres pobles eren gent del règim agrícola aturada d’eixa localitat.

Sessió informativa de la Comissió de Comptes 22 d'octubre de 2012.

22-X-2012. 18.00 h. Sessió informativa de la Comissió de Comptes.

 Participants: Salva, Manoli, Miguel José, Josep Antoni i el Secretari.

1.- Aprovació compte general 2011
El Secretari ens informa de l’estat de comptes de 2011. Passa a enumerar totes les partides però ens comunica que té moltes dificultats per quadrar-li a causa de què moltes partides no han estat reflectides correctament. Davant de tantes xifres el BLOC pregunta que ens facen unes fotocòpies per poder-lo estudiar amb deteniment. El Secretari respon que se podia enviar mitjançant un correu electrònic. Perfecte. Se li transmet el correu.
2.- Modificació ordenances fiscals.
El batle ens comunica que, per al proper any, pensen augmentar tres ordenances:
- Permisos de cremar. La Generalitat ha emès un decret en què es diu, que a partir d’ara, no aportarà els talonaris per a les cremes, per tant ho hauran de fer els ajuntament per triplicat. Constarà el polígon i la parcel·la i cada permís només es farà per a dues parcel·les. El preu de cada permís serà 0,50 cèntims, que seran per a Ca la Vila.
- Ocupació via pública. Les terrasses dels bars hauran de pagar 40 euros a l’any per cada metre quadrat.
- El rebut del clavegueram passarà de 43 a 83 euros.