dimarts, 12 de març de 2013

Sessió ordinaria 26-02-2013


26-II-2013.  18.00 h. Sessió ordinària del Consell de Ca la Vila.

Ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta sessió anterior.
Des del BLOC s’apunta que l’acta hauria d’haver estat feta en valencià, que hi ha molts correctors d’una llengua a l’altra i que al final amb una miradeta per retocar algun defecte és suficient. Cèsar respon que coneix el SALT i que no tornarà a passar. 
En el punt 3- Cuenta general del presupuesto municipal del ejercicio de 2011 es demana que se’ns informe més detalladament per partides. El Secretari així ho fa però ens diu que no tot és real degut al desfàs dels exercicis anteriors i que espera que en el del 2012 ja tot siga correcte.
Es pregunta sobre el deute bancari i ens diuen que és inclòs en l’apartat 3. Obligaciones pendientes de pago. - De operaciones no presupuestarias. Actualment és d’un 453.000 euros més interessos (Bancaixa 150.000 i Santander 303.000).
Es passa a votació 4 ho aproven (PP) i 2 abstencions (BLOC) 
2- Ratificació Decrets de l’Alcaldia.   
El Secretari passa a enumerar tots els decrets.
3- Aprovació projecte POYS 2013.
En les ajudes de la Diputació a Ca la Vila es presenta el projecte d’enllumenat des de l’entrada del poble fins l’Escurador (Av. De Betxí, Parc, Plaça Nova i Herrero Tejedor). La suma total ascendeix a 30.000 euros, IVA inclòs. Ara es farà una subhasta publica per a veure quina empresa s’ho queda.
S’aprova per unanimitat.
4- Despatx extraordinari.
El Secretari ens informa que la Generalitat ha tret un decret que mentre una plaça de secretari/a d’un ajuntament hi sigui assignada no es pot fer el Conveni que aprovàrem el Ple anterior entre l’Ajuntament de Fondeguilla i el d’Assuévar per al sosteniment de la plaça de Secretaria-Intervenció.
Per unanimitat s’aprova.
5.- Informes Alcaldia.
Salva informa que des  de la Diputació s’està potenciant la creació d’un cos de protecció civil voluntari. Ells pagaran els uniformes i faran uns cursets per als que estiguen interessats.
L’Alcalde informa que per al període 2014 es fraccionarà l’IBI en dos pagaments. Ens alegrem perquè aquesta era una reivindicació que estàvem reivindicant des del Ple de 1 d’agost de 2012.
6.- Precs i preguntes.