dimecres, 30 de novembre de 2011

28-IX.2011 19.30 h. Sessió ordinària del Ple de Ca la Vila.

Ordre del dia:
1- Aprovar esborranys actes sessions anteriors.
    El BLOC no pot aprovar les actes anteriors perquè no recullen el que va passar en
aquelles sessions:
    No consta el concurs d’atorgament del bar de la piscina, ni la petició dels plens per la vesprada, ni la pregunta de per què Ca la Vila no va optar a la percepció d’ajudes per promocionar el valencià, com sí feren tot els pobles veïns.
    En el Ple de 25 de juny, en cap moment es va parlar de retribucions dels regidors per assistència als plens ni del Batle. Sobre aquesta darrera qüestió, el Batle i el Secretari l’inclouen en Informes de l’alcaldia d’aquesta sessió.
    Es pregunta sobre si es va rectificar l’acta de constitució, que no es signà en el seu dia. Ens contesten que sí i els diem que ja ens la faran arribar.   
2- Ratificació Decrets Alcaldia.
3- Aprovació conveni prestació de serveis Creu Roja.
    S’aprova, amb els 7 vots, un munt de 2.714,17 euros per a tots els serveis que la Creu Roja preste durant tot l’any a Fondeguilla.
4- Determinació dos dies de festivitat local durant l’any 2012.
     El PP vota el 14-XI (dilluns de festes) i el 16-IV (dilluns de Sant Vicent).
     El BLOC vota el 14-XI (dilluns de festes) i el Dijous Llarder, 23-II. El motiu seria intentar consolidar, si més no a nivell escolar, una festa tradicional del poble abans que desaparega.
5- Aprovació del Compte General de l’exercici 2010.
     El BLOC s’absté perquè li falta informació.
6- Aprovació de la modificació de l’Ordenança Reguladora de l’Impost de Vehicles de tracció mecànica.
     S’aprova, per unanimitat, individualitzar un gual de minusvàlid.
7- Aprovació compatibilitat nomenament d’assessor de la Diputació de Castelló del Sr. Alcalde En Salvador Ventura Berenguer.
    S’aprova la compatibilitat, que és per llei, del nomenament d’assessor de la Diputació de Castelló d’En Salvador Ventura Berenguer. Més endavant es debatrà el contingut i les quantitats a percebre de Ca la Vila per ser Batle.
8- Aprovació de l’inici de l’expedient per a la licitació de la redacció del Pla General d’Ordenació Urbana.
    S’aprova amb el vot de tots els regidors.
9- Despatx extraordinari.
10- Informes d’alcaldia.
   Es parla de les retribucions del Batle, després d’haver-lo nomenat  personal eventual de la Excma. Diputación Provincial y del Organismo Autónomo Local Instituto Provincial del Deportecon las retribuciones íntegras mensuales de 1.816,66 Euros. Salva ens digué que una gestoria estava estudiant el cas per mirar de reduir la retribució per dedicació a jornada parcial de 949,28 euros nets mensuals.
L’assignació per assistència al Ple seria de 24 euros. El BLOC proposa no cobrar-los. Tots comentàrem sobre la qüestió i el BLOC suggereix que aquestes quantitats les podia donar el Consell de la Vila a alguna ONG, com ajuda social. La qüestió restà per a debatre més endavant. Només un regidor manifestà que ell volia cobrar els 24 euros.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada