dimecres, 1 de febrer de 2012

30-11-2011 Sessió ordinària del Ple de Ca la Vila.

30-XI.  19.00 h. Sessió ordinària del Ple de Ca la Vila.


Ordre del dia:
1- Aprovació actes sessions anteriors.
2- Decrets d’Alcaldia.
3- Aprovació Pla d‘estabilitat pressupostària.
S’aprova per unanimitat.
4- Aprovació Pla sanejament financer.
S’aprova per unanimitat.
5- Aprovació partició parcel·la de Francisco Piquer Bon.
S’aprova per unanimitat.
6. Aprovació conveni d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada a través de la central de contractació de la Diputació provincial de Castelló.
S’aprova per unanimitat.
7- Donar compte de l’inici d’expedient de licitació de l’aigua.
L’alcalde exposa que el servei de l’aigua és deficitari per a Ca la Vila en uns 25.000 euros a l’any, per la qual cosa inicia l’expedient de licitació de l’aigua, o siga amb paraules clares: privatitzar la gestió de l’aigua.
Des del BLOC, es manifesta la total oposició a l’obertura d’aquest procés, perquè amb res va a eixir guanyant el poble. L’aigua és un bé del poble i més ara amb la infraestructura de canalització des del barranc d’Eslida al dipòsit, que s’ha pagada amb diners públics. L’empresa particular que s’ho quede té tota una infraestructura hidràulica, canalització, dipòsit, etc, en perfecte estat, per començar a explotar-la. Aquesta empresa no farà cap inversió i anirà a guanyar diners, que, evidentment, carregarà sobre els veïns i, a més, el servei que donen no hi ha cap garantia que siga millor que el que ara tenim. La conseqüència de tot açò serà l’encariment  del rebut de l’aigua.
S’aprova amb els vots del PP.
8- Despatx extraordinari.
El batle informa que pròximament traurà a licitació la gestió de l’enllumenat públic, per tal de reduir la despesa en electricitat. També informa que l’empresa que s’ho quede farà una auditoria per veure l’estat de les instal·lacions per tal de millorar-les, canviar el tipus de bombilles etc. Els diners que se poden estalviar són molts.
S’aprova per unanimitat.
9- Propostes i mocions.
El BLOC presenta la moció “Pel futur del nostre poble” encaminada a intentar solucionar la falta d’alumnat de l’escola. Tothom vota a favor i s’acorda convocar una comissió on estiguen totes les parts implicades.
El PP presenta una moció a favor de les Diputacions Provincials. Des del BLOC es manifesta que són totalment inoperants, amb duplicitat de funcions amb d’altres administracions i s’han convertit en una agència de col·locació del partit governant. S’aprova amb els vots del PP.
10- Informes d’Alcaldia.
- El batle informa que s’ha de fer l’aprovació del projecte per a la tramitació del POYS 2012, que portarà de títol “Rehabilitació de les piscines municipals” amb un import total de 30.000 euros. S’aprova per unanimitat.
- Davant de la reiteració de preguntes del BLOC, en els Plens anteriors, sobre el mal estat de les pistes del terme, el batle sol·licitarà a la Conselleria l’import de 9.500 euros per tal d’arreglar els camins, i ara més amb les pluges torrencials del 20 de novembre. S’aprova per unanimitat.
- El batle informa que s’han contractat dues persones, per dos mesos, per solucionar alguns desperfectes de la via pública.
Des del BLOC, se li pregunta al batle per què no obri una bossa de treball, davant la situació anguniosa de molta gent aturada, i que no siguen sempre els mateixos que són agraciats en els treballs de Ca la Vila. El batle contesta que se tindrà en compte.
11- Precs i preguntes.
Des del BLOC se pregunta:
-  Els Plens cada mes. Resposta se tindrà en compte.
- Davant les pluges torrencials del 20 de novembre, vessament del Barranquet, inundacions immobles, cases particulars, església, etc caldria buscar una solució. Es farà.
- Sobre la contractació d’Esmeralda Carreras Valls, per part de Ca la Vila, i la seua aparició al Boletín Oficial de la Provincia del 3-X-2011, “como personal eventual para ocupar el puesto de trabajo de confianza de Limpiadora municipal, con una retribuciín anual de 10.366,56 euros, a jornada completa y con las funciones de limpieza de todos los edificios municipales”. Un mes després apareix en el BOP una Corrección de errores nombramiento limpiadora municipal, on apuntava “donde se indicaba el nombramiento de Dª Esmeralda Carreras Valls como limpiadora municipal, debe decir  como persona de confianza o de assesoramiento especial del Señor Alcalde
La resposta que ens donaren estigué fora lloc. Simplement el que va passar fou que un lloc de personal laboral ha d’ofertar-se al públic en general amb uns requisits i mecanismes i en aquest cas hagueren de rectificar com “personal de confianza” Tot un exemple de bona gestió democràtica i es veu en què s’han convertit les administracions, municipal, provincial i autonòmica governades pel PP, en una agència de col·locació dels seus propis militants.
- Sobre el mal estat de la caseta del Burrero. Aquesta pregunta, junt amb tapar els pous de Cantallops i els pous de l’Algepsar venim fent-lo de la legislatura 1991-95.
- Vaga dels autobusos AVSA. S’acorda fer un escrit a la Conselleria perquè paguen i no es vegen afectats els xiquets.
- Es demana la situació laboral de tot el personal que treballa per a Ca la Vila.

Cap comentari:

Publica un comentari