dissabte, 2 de juny de 2012

Sessió extraordinària 11 de maig de 2012


11-V. 18.30 h. Sessió extraordinària del Consell de Ca la Vila.

Ordre del dia:
1.- Habilitar a D. José César Alarcón Vila com a Secretari.Interventor d’aquest
Ajuntament.
El càrrec de Secretari serà pel procediment d’acumulat. S’aprova per unanimitat.
2.- Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors.
Foren aprovades la de la sessió ordinària del 29 de febrer de 2012, i l’extraordinària
de 16 de març. L’extraordinària del 28 de març, des del BLOC, es comunica que no
respectava el que s’havia tractat en la sessió del Consell. Es queda que, entre tots, es
redactaria de nou.
3.- Aprovació de l’operació financera del Reial Decret Llei 4/2012.
El Ministeri d’Hisenda ha donat el vist i plau al pla de reajustament que se’ls va enviar
des de Ca la Vila i ara el Consell ha d’aprovar que des de l’Institut de Crèdit Oficial es
faciliten els 821.000 euros que s’hauran de tornar en 10 anys, els 2 primers de carència.
Aquest Institut comunicarà a quina entitat bancària s’haurà d’anar a cobrar les factures
impagades. S’aprova per unanimitat.
4.- Inici expedient nomenament jutge de pau substitut.
Resta obert a tots els que vulguen accedir a aquest càrrec la possibilitat de presentar-se.
5.- Aprovació de la modificació del projecte del POYS 2012.
Ha estat aprovat per la Diputació acceptar l’obra: “Conexión alcantarillado a red general
de piscinas municipales y Bar Restaurante El Mirador, y reparación de fugas existentes
en esta red general en C/ Vall d’Uixó.” El pressupost puja a 30.000 euros, dels quals la
Diputació en pagarà 22.500 i Ca la Vila 7.500.
El BLOC no tenia constància de què s’hagués demanat.
6.- Torn d’ocupació de nínxols.
El batle ens comunica que els nínxols buits del cementeri actual, que no són de
particulars, seran ocupats, a mesura que mori la gent des de l’esquerra a la dreta i des de
baix a dalt i així s’evitaran malentesos i greuges comparatius. S’aprova per unanimitat.
7.- Precs i preguntes.
- Se’ns comunica que pel Conveni d’accions d’eficiència energètica DIPCAS-
Ajuntament s’il·luminarà la zona de prolongació del carrer Castellet per un valor de
45.000 euros.
- Des de la nostra formació es pregunta quin percentatge es queda la Diputació per
gestionar els rebuts. El Secretari ens contesta que el 2,5 % i si n’hi ha recàrrec també
se’l queda. El mecanisme és el següent: la Diputació, quan els cobra, aporta a Ca la Vila
el munt de la quantitat total, menys el 2,5 %.
- La regidora Fina Rovira ens fa saber que per al proper curs 2012-1013 es mantindran
les unitats del Col·legi Castro.