dimecres, 1 de febrer de 2012

28-12-2011 Sessió extraordinaria

28-12-2011.  19,00 h. Sessió extraordinària del Ple de Ca la Vila.


Abans de res, el BLOC proposa aplaçar el Ple per no haver pogut disposar de tota la informació a tractar, per problemes tècnics en Ca la Vila. El regidor Mario va anar-hi a Ca la Vila a estudiar-la, dos dies abans al Ple, i per problemes de la fotocopiadora no va poder extraure algunes dades. Davant d’aquest contratemps, el regidor li proposa al Secretari que la podia fer arribar mitjançant el correu electrònic i aquest contesta que així ho faria i la informació no va arribar-hi. El PP explica que el Ple s’havia de realitzar i així fou. El BLOC  manifesta que, en senyal de protesta, s’abstindrà en els punts de l’ordre del dia.

Ordre del dia:
1- Aprovació dels plecs de clàusules administratives que ha de regir la licitació del Bar-Restaurant de la Piscina municipal.
L’adjudicatari es comprometrà a fer una rampa d’accés al bar des de l’aparcament Abstenció del BLOC
2- Aprovació inicial dels plecs de clàusules administratives que ha de regir la licitació per a la gestió de l’aigua potable en el municipi de Fondeguilla.
El PP informa que el plec d’informació conte: La concessió serà per 15 anys. L’empresa que s’ho quede haurà de pagar d’eixida 300.000 euros a Ca la Vila, més 1.000 euros anuals com a mínim. Des del BLOC se’ls diu que no estan d’acord en la privatització de la gestió de l’aigua. L’empresa va a fer negoci, no a donar un servei i si en un principi ha d’aportar eixa quantitat, tot això després es carregarà sobre la factura de cada veí, incrementant la factura del consum d’aigua d’una manera desmesurada. Més valdria que les despeses per l’aigua es carregaren d’una manera prudencial als veïns que no haver de pagar els beneficis de l’empresa... Després de debatre sobre la qüestió, uns de tirar-lo endavant i els altres de paralitzar-lo, el batle retira el punt de l’ordre del dia informant que l’estudiaran i es debatrà la tercera setmana de gener.  
3- Aprovació inicial dels plecs de clàusules administratives que ha de regir la licitació per a la gestió de l’enllumenat municipal.
Ca la Vila ve pagant uns 70.000 euros per l’electricitat que consumeix al llarg de l’any, en els 12 comptadors elèctrics, que té en els edificis públics i ens distints carrers, més un al Calvari.
L’empresa adjudicatària es quedarà amb el manteniment de tota la xarxa elèctrica municipal, la col·locació de noves faroles, els cavi de bombetes i el cost de la llum que es consumeixi durant l’any. Per la seua part, Ca la Vila, com a contraprestació, haurà de pagar-li a l’empresa la quantitat estipulada que serà de menys de 70.000 euros.
El contracte serà per 5 anys.  S’aprova amb els 7 vots de tot el Consell municipal
4- Aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2012.
5- Despatx extraordinari.
La Diputació ha donat una ajuda de 16.000 euros, que voldrien dedicar a la canalització d’aigua des del dipòsit de l’aigua fins al Castellet.
6- Mocions i propostes.
El batle presenta una moció sobre la situació del Col·legi Públic Castro. Com tots estem d’acord en la temàtica escolar, es decideix reunir a totes les parts i consensuar uns textos i enviar-los a la Conselleria d’Educació. Per una part els Consell Escolar i l’AMPA en faran un i per l’altra els dos grups de Ca la Vila.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada